Estand i actuació Sant Just al Carrer by Albert Macià i altres